PIT 2017 on-line

Aktualności

Dodano:2010-03-07, Jak przekazać 1 % podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku w roku 2010 na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok podatkowy 2009.


1. Aby przekazać 1 % podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie, należy złożyć roczne zeznanie podatkowe w terminie określonym dla jego złożenia: PIT-28 (01 lutego 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 kwietnia 2010 r.) albo korektę zeznania, która zostanie dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego: PIT-28 (31 marca 2010 r.), PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 (30 czerwca 2010 r.) . Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1%, nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. 


2. W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy:
a. Wyliczyć kwotę podatku należnego i wpisać w polu: PIT-28 poz. 109, PIT-36 poz. 188, PIT-36L poz. 55, PIT-37 poz. 120, PIT-38 poz. 35. Zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę naliczenia ulgi jest warunkiem przekazania przez urząd skarbowy 1% podatku.
b.Wyliczyć kwotę ulgi, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół i wpisać w polu: PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60.


3.W zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak - i jest to o wiele prostsze - w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) jak niżej. Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:
a. Nazwę OPP: ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PIT-28 poz. 129, PIT-36 poz. 305, PIT-36L poz. 105, PIT-37 poz. 124, PIT-38 poz. 58).
b. Numer KRS:  0000116212 (PIT-28 poz. 130, PIT-36 poz. 306, PIT-36L poz. 106, PIT-37 poz. 125, PIT-38 poz. 59).
c. Wnioskowaną kwotę:   w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (PIT-28 poz. 131, PIT-36 poz. 307, PIT-36L poz. 107, PIT-37 poz. 126, PIT-38 poz. 60).


4. Podatnik może przekazać kwotę od 10 groszy do 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, na rzecz Związku. Oczywiście przekazując 1% w więcej niż jednym zeznaniu rocznym (np. gdy składamy za 2008 r. PIT-36 i PIT-38) można przekazać 1% podatku wynikający z kilku zeznań rocznych.


5. Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (np. na cel szczegółowy tj. poprzez dookreślenie OSP, której wpłata dotyczy) wypełniając „Informacje uzupełniające”: 
a. Dane ułatwiające kontakt z podatnikiem: np. nr telefonu, adres e-mail (PIT-28 poz. 132, PIT-36 poz. 308, PIT-36L poz. 108, PIT-37 poz. 127, PIT-38 poz. 61).
b. Cel szczegółowy 1%:  Nazwa skrócona jednostki: OSP KĘBŁOWO, miejscowość KĘBŁOWO, kod pocztowy 64-223, ul. Nowa 8a, woj. WIELKOPOLSKIE (PIT-28 poz. 133, PIT-36 poz. 309, PIT-36L poz. 109, PIT-37 poz. 128, PIT-38 poz. 62).
c. Zgoda na przekazanie OPP danych: imienia i nazwiska, adresu przez zaznaczenie kwadratu (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).


6. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w lipcu lub sierpniu 2010 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP tj. o numerze:


73 1240 6074 1111 0000 4993 0359


7. Związek OSP RP jest zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w wykazie organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z w/w przepisami, może przekazać 1 % podatku. Wykaz ten jest prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wzór poprawnie wypełnionego PIT-u:Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u