PIT 2017 on-line

Archiwum ogłoszeń

Szkolenie dowódców OSP


Informuję, że zgodnie z rocznym planem szkolenia oraz zgłoszonymi potrzebami tutejsza komenda organizuje Szkolenie Dowódców OSP zgodnie z obowiązującym nowym programem szkolenia z 2006 roku „System szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”. Szkolenie jest skierowane głównie do członków Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek typu „S” z terenu powiatu wolsztyńskiego. Celem szkolenia jest przygotowanie dowódców OSP do dowodzenia zastępem i sekcją z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w różnych działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących OSP. Program szkolenia przewiduje 32 h zajęć, z czego 20 h zajęć o charakterze teoretycznym oraz 12 h zajęć o charakterze praktycznym.

Na szkolenie mogą zostać przyjęci strażacy, którzy spełniają następujące warunki:
• zaświadczenie ukończenia „Szkolenia strażaków ratowników OSP część II” lub spełnienie równorzędnych wymagań,
• zaświadczenie ukończenia „Kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP”,
• świadectwo ukończenia co najmniej szkoły zawodowej,
• co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP,
• skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez właściwy organ gminy,
• zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
Proszę również o przesłanie kompletnych dokumentów strażaków wymienionych powyżej, którzy zostaną skierowani na szkolenie do dnia 30 listopada 2009 roku. Wyznaczeni strażacy, którzy nie będą posiadali kompletu dokumentów lub nie będą spełniali w/w warunków nie zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w szkoleniu.
Harmonogram zajęć znajduje się w piśmie przesłanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

Pismo KP PSP w Wolsztynie

Karta zgłoszeniaProjekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2021. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak.

stat4u