PIT 2017 on-line

Kurs szeregowych

Szkolenie ratowników OSP cze¶ć I

 

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego

i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-ganiczych, w tym nabycie umiejętnoci do

wykonywania podstawowych czynnoci w ramach zastępu, podczas akcji ratowniczo-ga¶niczych.

2. Charakterystyka absolwenta

W wyniku realizacji niniejszego programu strażak ratownik OSP powinien umieć:

 • okrelać zasady zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pożaru,
 • oceniać zachowanie sie materiałów i konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru,
 • rozpoznawać zagrożenia, mog±ce stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia,mienia i rodowiska,
 • prowadzić działania ratownicze w ramach zastępu,
 • omawiać metody i sposoby ewakuacji oraz przeprowadzać ewakuacje,
 • współdziałać w ramach pododdziałów,
 • postępować podczas uroczystoci pożarniczych i państwowych.

Wymagania szczegółowe okrelone zostały w ramach poszczególnych tematów.

Ukończenie szkolenia nie uprawnia do działań z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych

oraz działań z użyciem ratowniczego sprzętu mechanicznego.

3. Warunki przyjęcia na szkolenie

a) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55lat,

b) zawiadczenie lekarskie stwierdzaj±ce możliwo¶ć udziału w działaniach

ratowniczych.

c) ubezpieczenie od następstw nieszczę¶liwych wypadków,

d) skierowanie na szkolenie od zarz±du Ochotniczej Straży Pożarnej

potwierdzone przez właciwy organ gminy

e) wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system

omioklasowy) lub gimnazjalne

4. Program szkolenia

1. Organizacja ochotniczych straży pożarnych

2. Służba wewnętrzna. Musztra

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

4. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt ganiczy

5. Drabiny pożarnicze

6. Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany

7. Proces spalania, a pożar

8. Zadania strażaków w zastępie

9. Podstawy organizacji akcji

10. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk ganiczych

11. Gaszenie pożarów oraz rodki ganicze

12. Ewakuacja ludzi, zwierz±t i mienia

13. Działania w czasie innych miejscowych zagrożeń

14. Ł±czno¶ć i alarmowanie

 

Szkolenie ratowników OSP cze¶ć II

 

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie strażaka ratownika OSP do sprawnego

i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-ga¶niczych w tym nabycie umiejętnoci do

samodzielnego wykonywania podstawowych czynnoci w ramach zastępu podczas akcji

ratowniczo-ga¶niczych.

2. Charakterystyka absolwenta

W wyniku realizacji niniejszego programu strażak ratownik OSP powinien umieć:

 • okrelać zasady zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania sie pożaru,
 • okrelać wpływ zjawisk towarzysz±cych procesowi spalania na przebieg akcji ratowniczo - ga¶niczej,
 • oceniać zachowanie sie materiałów i konstrukcji budowlanych w warunkach pożaru, rozpoznawać zagrożenia, mog±ce stanowić niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia i rodowiska,
 • wykorzystywać teren i jego właciwoci dla potrzeb akcji ratowniczych, prowadzić działania ratownicze w zastępie, omówić metody i sposoby oraz przeprowadzić ewakuacje ludzi w stanach wyższej koniecznoci, składać meldunki o rozwoju sytuacji i przebiegu działań, porozumiewać sie i właciwie przekazywać komunikaty, współdziałać w ramach pododdziałów,
 • prowadzić działania pomocnicze w czasie akcji ratowniczych,
 • udzielić pierwszej pomocy na miejscu działań.

Wymagania szczegółowe okrelone zostały w ramach poszczególnych tematów.

3. Warunki przyjęcia na szkolenie

a) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55lat,

b) zawiadczenie lekarskie stwierdzaj±ce możliwo¶ć udziału w działaniach

ratowniczych,

c) zawiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cze¶ć I,

d) ubezpieczenie od następstw nieszczę¶liwych wypadków,

e) skierowanie na szkolenie od zarz±du Ochotniczej Straży Pożarnej

potwierdzone przez właciwy organ gminy,

f) wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system

omioklasowy) lub gimnazjalne.

4. Program szkolenia

1. Organizacja ochrony ludnoci w tym ochrony przeciwpożarowej

2. Rozwój pożaru

3. Taktyka gaszenia pożarów

4. Sprzęt ochrony dróg oddechowych

5. Ratowniczy sprzęt mechaniczny

6. Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno – ekologicznych

7. Elementy pierwszej pomocy


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejsk±
ze ¦rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawarto¶ć strony stanowi własno¶ć Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody wła¶ciciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u