PIT 2017 on-line

O nas

Za staraniem Pana Franciszka Kotlarskiego oraz sołtysa wsi - Pana Walentego Kotlarskiego i Wincentego Kurnaszewskiego w dniu 2 maja 1935 roku o godz. 20.30 w gościńcu Pana Franciszka Bajona odbyło się zebranie konstytucyjne Ochotniczej Straży Pożarnej. W zebraniu tym wzięło udział 25 mieszkańców Kębłowa. Zarzšd Powiatowy OSP reprezentował Naczelnik Rejonowy druh Dekert, który jednocześnie przewodniczył zebraniu. Sekretarzem jednogłośnie wybrano druha Franciszka Kotlarskiego. Wszyscy zebrani po zapoznaniu się ze statutem zadeklarowali wstšpienie do Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak, tego historycznego wieczoru powstała w Kębłowie Ochotnicza Straż Pożarna. Jednak dopiero 14 sierpnia na nadzwyczajnym zebraniu wybrano tymczasowy zarzšd w składzie:

 

 • Prezes - druh Kotlarski Walenty III
 • Naczelnik - druh Kurnaszewski Wincenty
 • Sekretarz - druh Kotlarski Franciszek
 • Skarbnik - druh Maksymilian Wojciechowski
 • Podnaczelnik - druh Teofil Kotlarski
 • Ławnicy - druhowie Stanisław Przybyła i Antoni Knobel.

Straż w Kębłowie

Wszyscy członkowie wybrani zostali jednogłośnie.

Jednostka nasza została jednak zatwierdzona przez Zarzšd Wojewódzki dopiero 20 października 1935 roku. W tym to właśnie dniu na zebraniu przyjęto 3 nowych członków. Po sześciomiesięcznej działalności jednostka liczyła już 28 członków. Działalność OSP stawała się coraz bardziej aktywna. Stale powiększała swoje szeregi.
W roku 1936 liczyła 35 członków, w 1938 było ich już 37, a w 1939 r. szeregi wzrosły do 41 członków.

W okresie przedwojennym członkowie naszej OSP prowadzili szeroko zakrojonš akcję szkoleniowš. Sekcje uczestniczyły w zawodach pożarniczych. Między innymi w Chobienicach, Siedlcu, Przemęcie i Rakoniewicach. We współzawodnictwie zajmowali stale wyróżniajšce miejsca. Zostaliśmy także wyróżnieni na przeglšdzie Ochotniczych Straży Pożarnych w Wolsztynie w latach 1937 i 1938. w 1938 roku nie kto inny, tylko członkowie naszej OSP zainicjowali i przeprowadzili na terenie wsi zbiórkę pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej. Przeznaczyli na ten cel dochody z organizowanych zabaw oraz konkursów strzeleckich.

Na zebraniu w dniu 6 stycznia 1939 roku wszyscy członkowie zadeklarowali udział w 120 godzinnym specjalnym kursie pożarniczym.
W okresie przedwojennym Zarzšdowi przewodniczyli:

 • Druh Walenty Kotlarski
 • Druh Wincenty Molicki
 • Druh Tomasz PukackiOstatni przed wojn± zapis w kronice znajduje się pod dat± z czerwca 1939 roku. Po tym zapisie w kronice wydartych jest kilka stron. Domyślać się można, że na stronach tych były zapisy z okresu wojny. Sš to jednak tylko domysły.
Kolejny zapis umieszczony jest pod datš 7 września 1946 roku. Na zebraniu tym wybrano Zarzšd w następuj±cym składzie:

 

 • Prezes - druh Paweł Lisiewicz
 • Naczelnik - druh Wincenty Molicki
 • Sekretarz - druh Ludwik Molicki
 • Z-ca naczelnika - druh Maksymilian Czainski
 • Skarbnik - druh Stanisław Wieczorek
 • Komorowy - druh Jan MatysikKolejnymi Zarzšdami przewodniczyli nastšpujacy druhowie: Piotr Sofczyński, Ludwik Molicki, Roman Wajs, Edmund Staniszewski, Leon May, Henryk May, Maksymilian Czainski, Stefan Kotlarski, Stanisław Matysik, Czesław Babuszkiewicz, Jan Rozynek II. Obecnie prezesem jest ponownie druh Czesław Babuszkiewicz.

Straż w KębłowieO bogatej działalności naszej OSP w okresie powojennym niech świadczš następujšce fakty: w pierwszš niedzielę sierpnia 1947 roku został poświęcony sztandar jednostki ufundowany przez społeczeństwo. Choršżym był druh Antoni Knobel, a asystentami druhowie Szczepan Miśko i Walenty Stachowiak. W uroczystości tej uczestniczyło 124 fundatorów. Stanowili oni chrzestnych sztandaru.

Zarówno w działalności przedwojennej, jak też po II wojnie światowej dużo miejsca poświęcono na systematyczne szkolenia członków oraz na udział w zawodach pożarniczych, w których zajmujšc różne miejsca poczštkowo w powiecie, a później w gminie. Nie zabrakło także pierwszych miejsc. Za to, że w 1951 roku w Obrze zajęliśmy I miejsce, a w roku następnym jako organizatorzy zawodów powiatowych II miejsce w swej grupie otrzymaliśmy nowš motopompę.

 

Straż w Kębłowie    Straż w Kębłowie


W 1965 roku została powołana sekcja żeńska, która niestety w latach 80 - tych samoistnie rozpadła się. Jednak w okresie swej działalności zajmowała stale czołowe miejsca na zawodach. Była bardzo aktywna w życiu społecznym. Wiernie w osišganiu sukcesów towarzyszyła jej sekcja młodzieżowa. Członków naszej OSP stale cechowała aktywność pod każdym względem. Stale byli i w dalszym cišgu sš tymi, którzy jednoczš wszystkich mieszkańców naszej wsi, traktujšc wszystkich równo bez względu na przekonania oraz pochodzenie, czuli na ludzkš krzywdę, na różnego rodzaju klęski żywiołowe, zawsze podšżajš pierwsi z pomocš, często narażajšc swoje zdrowie, a nawet życie. Członkowie nasi byli i sš we wszystkich organizacjach działajšcych w Kębłowie, aktywnie w nich działajšc. Od kilku kadencji stanowiš pion Rady Sołeckiej. Nigdy nie zabrakło naszych członków przy różnego rodzaju czynach społecznych. Braliśmy udział zarówno przy budowie i modernizacji dróg, rozbudowie Domu Kultury, budowie nowej szkoły, modernizacji remizy w latach 50 - tych i 60 - tych oraz budowie nowej remizy. Podczas uroczystości obchodów 40 - tej rocznicy powstania w dniu 24 maja 1976 roku powstał projekt budowy nowej remizy. Projekt ten został poparty przez ogół członków w obecności Komendanta Wojewódzkiego Zwišzku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielonej Górze druha Wiatraka. Jednak w zwišzku z trudnościami w uzyskaniu działki pierwsze prace w czynie społecznym wykonywane zarówno przez członków jak też wszystkich mieszkańców rozpoczęto w dniu 9 czerwca 1978 roku. W powołanym Komitecie Budowy znaleźli się: druh Jan Lepka jako przewodniczšcy oraz członkowie: Henryk Stachowiak, Czesław Babuszkiewicz, Stefan Kotlarski, Szczepan Łukaszewski, Stanisław Rogoziński, Edmund Kubicki, Kazimierz Kotlarski I, Zygmunt Żygalski, Jan Rogoziński, Henryk Kotlarski i Andrzej Pietrusiński. Nie sposób wymienić wszystkich tych, którzy wyróżnili się zaangażowaniem w pracy społecznej. Sš to dziesištki mieszkańców naszej wsi. Mimo wielu różnego rodzaju trudności, w dniu 14 czerwca 1981 roku nastšpiła długo oczekiwana uroczystość otwarcia remizy. W dniu tym w uznaniu zasług naszej OSP zarówno w walce z żywiołem, jak też zaangażowaniu społecznym władze wojewódzkie i gminne wręczyły sztandar ufundowany głównie przez Spółkę Leśnš w Kębłowie. W roku tym otrzymaliśmy samochód pożarniczy marki STAR 266. Od tego momentu rozpoczšł się okres długich wyjazdów do walki z żywiołem. Braliśmy udział w akcjach gaszenia groźniejszych pożarów niemal na terenie całego ówczesnego województwa zielonogórskiego.

Nie zaprzestaliśmy działalności profilaktycznej organizuj±c szkolenia mieszkańców, przeprowadzaj±c kontrole zabezpieczeń p-poż., organizuj±c konkursy wiedzy pożarniczej w szkole.

W latach 90-tych, po zmianie ustroju w naszym kraju, zmienił się także charakter naszej działalności. Zaczęliśmy nawišzywać kontakty ze strażakami - ochotnikami z za granicy. 4 maja 1996 roku go¶cili¶śmy delegację strażaków z Maasbree w Holandii. Niestety nie doszło do rewizyty. Nie otrzymaliśmy zaproszenia.

2 maja 1998 roku podczas obchodów Dni Wolsztyna za pośrednictwem z-cy Burmistrza Miasta Wolsztyna druha Andrzeja Rogozinskiego nawišzaliśmy kontakt ze strażakami rejonu Sprewald w Niemczech. Współpraca ta do tej pory układa się bardzo pomyślnie. Nie kończy się na zwykłej gadaninie. Nasza delegacja uczestniczyła w obchodach święta straży oraz oddania Domu Strażaka we Freiwalde. Podczas rewizyty strażaków z Niemiec otrzymaliśmy od nich samochód gospodarczo - pożarniczy marki MERCEDES, a podczas tegorocznych obchodów Dnia Strażaka przekazany został nam samochód ratowniczo - gaśniczy marki IFA.

Po ponownej reorganizacji podziału administracyjnego kraju i ponownym wprowadzeniu powiatów, w roku 2000 sekcja naszej OSP zajęła I miejsce w zawodach sportowo - pożarniczych na szczeblu powiatowym, a w roku bieżšcym obronili ten tytuł. Niestety nie powiodło się nam na zawodach wojewódzkich, zarówno w 2000 roku (nawaliła motopompa), jak i w 2002 roku, na których zajęliśmy 17 miejsce. Uczestników zawodów z pełnym po więceniem przygotowywał druh Arnold Rola.

W chwili obecnej w skład Zarzšdu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie wchodzš następujšcy druhowie:

 • Prezes - Czesław Babuszkiewicz
 • Z-ca prezesa - Kazimierz Wawrzynowicz
 • Naczelnik - Michał Nowak
 • Sekretarz - Józef Nawrocki
 • Skarbnik - Michał Rogoziński
 • Gospodarz - Arnold Rola

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejsk±
ze ¦rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawarto¶ć strony stanowi własno¶ć Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody wła¶ciciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u