Wydrukuj t± strone | Zamknij to okno


1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętnoci przez strażaków ratowników OSP do

prowadzenia czynnoci ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

2. Charakterystyka absolwenta

W wyniku realizacji niniejszego programu strażak ratownik OSP powinien umieć:

  •  scharakteryzować pojazdy drogowe pod względem ratowniczym,
  • scharakteryzować rodzaje stosowanych materiałów w pojazdach drogowych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań,
  • podać podstawowe parametry narzędzi hydraulicznych oraz omówić ich przeznaczenie,
  • pracować zestawami hydraulicznymi wykorzystuj±c ich możliwoci techniczno- użytkowe,
  • stosować techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów,
  • zabezpieczyć poszkodowanych podczas prowadzenia czynnoci ratowniczych,
  • zorganizować działania ratownicze samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi,
  • scharakteryzować zagrożenia występuj±ce podczas katastrof drogowych.

Wymagania szczegółowe okrelone zostały w ramach poszczególnych tematów.

3. Warunki przyjęcia na szkolenie

a) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55lat,

b) zawiadczenie lekarskie stwierdzaj±ce możliwo¶ć udziału w działaniach

ratowniczych.

c) ubezpieczenie od następstw nieszczę¶liwych wypadków,

d) skierowanie na szkolenie od zarz±du Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone

przez właciwy organ gminy

e) zawiadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cze¶ć II lub

spełnienie równorzędnych wymagań,

f) wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system omioklasowy)

lub gimnazjalne.

4. Program szkolenia

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

2. Budowa pojazdów samochodowych

3. Hydrauliczne urz±dzenia ratownicze

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych