PIT 2017 on-line

RPWP.03.06.06-30-002/15

18 grudnia 2015 r. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Instytucją Pośredniczącą Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2007-2013 umowę na realizację projektu pt. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV  nr RPWP.03.06.06-30-002/15. W ramach projektu partnerstwo zawiązało 15 podmiotów.

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze Działanie 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI - Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych. Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt polegał na wsparciu systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego poprzez zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 7 Ochotniczych Straży Pożarnych z Wielkopolski, które włączone są do KSRG.

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne w Gołańczy, Grodźcu, Kębłowie, Kowalach Pańskich, Krzyżu Wielkopolskim, Mycielinie i Tarnówce przyczyniając się do ochrony obszarów gmin: Gołańcz, Grodziec, Wolsztyn, Kawęczyn, Krzyż Wielkopolski, Mycielin i Tarnówka.

Celem nadrzędny mprojektu jest wsparcie bezpieczeństwa ekologicznego rozumianego jako ochrona zrównoważonej egzystencji wszystkich organizmów na obszarze ekosystemu. Głównym obszarem oddziaływania projektu będą powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński i złotowski.

Wspomniane wyżej podmioty w postaci OSP i samorządów gminnych wspólnie z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP zrealizowały to przedsięwzięcie w charakterze partnerów projektu.

Zgodnie z umową UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-00 z dnia 18.12.2015 r. i aneksami nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-01 z dnia 31.12.2015 r. oraz nr UDA-RPWP.03.06.06-30-002/15-02 z dnia 11.03.2016 r. całkowita wartość projektu wynosi 7.366.075,05 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane 6 930 790,05 PLN. Kwota dofinansowania nieprzekraczająca: 6.584.250,54 PLN. Wkład własny w projekcie zapewniły samorządy gminne.

Samochody posiadają:
• napęd uterenowiony 4x4,
• autopompę dwuzakresową oraz działko wodno-pianowe i linię szybkiego natarcia, zraszacze wokół pojazdu,
• zbiornik wody na min. 5.000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 5 samochodów ciężkich i min. 3.500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o wielkości 10% dla 2 samochodów średnich.
wyposażenie dodatkowe w postaci m.in.:
• działka wodno-pianowego,
• środki łączności
• kabinę dla 6 strażaków–ratowników
• maszt oświetleniowy
• silnik o mocy min. 340 KM (sam. ciężki) i min. 290 KM (sam. średni), przystosowany do pracy ciągłej także w czasie postoju
• uchwyty na sprzęt pożarniczy (aparaty powietrzne, drabina itd.)
• zestaw do wyizolowania terenu akcji
• agregat prądotwórczy
• zestaw narzędzi hydraulicznych
• sprzęt ochrony osobistej strażaka po 6 kpl. (rękawice strażackie, hełm strażacki, kominiarka, ubranie ochronne, buty strażackie)
• zestaw uszczelniający (ograniczniki oraz korki do uszczelniania studzienek ściekowych i kanalizacyjnych oraz beczek)

oraz inne elementy zgodne z "Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP" z 14 kwietnia 2011 r.

Wyposażenie dodatkowe w bezpośredni sposób podnosi efektywność działań ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych.

Podstawowym obszarem działania OSP będących w systemie KSRG jest teren powiatu. W efekcie realizacji  projektu obszar objęty ochroną przeciwpożarową obejmie 7 powiatów: czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, koniński, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski obejmując powierzchnię obszarów objętych ochroną przeciwpożarową w liczbie 885338 ha oraz osób objętych ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony w liczbie 580216.

Projekt nie spowodował powstania nowych miejsc pracy, jednakże przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osobistych osób uczestniczących w akcjach ratowniczych, co może spowodować ich lepszą sytuację na runku pracy.

W ramach projektu zrealizowane zostały działania promocyjne, w tym m.in. reportaż dotyczący projektu w czasopiśmie.

Główną grupą docelową projektu są mieszkańcy, dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dzięki projektowi nastąpiło pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem - wnioskodawcą, skupia prawie wszystkie OSP w Województwie Wielkopolskim, na 1843 OSP do Związku należą 1832.

Strona projektu: http://www.zosprp.poznan.pl/strona5.php


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u