PIT 2017 on-line

Kurs ratownictwa technicznego

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP do

prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

2. Charakterystyka absolwenta

W wyniku realizacji niniejszego programu strażak ratownik OSP powinien umieć:

  •  scharakteryzować pojazdy drogowe pod względem ratowniczym,
  • scharakteryzować rodzaje stosowanych materiałów w pojazdach drogowych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań,
  • podać podstawowe parametry narzędzi hydraulicznych oraz omówić ich przeznaczenie,
  • pracować zestawami hydraulicznymi wykorzystując ich możliwości techniczno- użytkowe,
  • stosować techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów,
  • zabezpieczyć poszkodowanych podczas prowadzenia czynności ratowniczych,
  • zorganizować działania ratownicze samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi,
  • scharakteryzować zagrożenia występujące podczas katastrof drogowych.

Wymagania szczegółowe określone zostały w ramach poszczególnych tematów.

3. Warunki przyjęcia na szkolenie

a) ukończone 18 lat i nie przekroczone 55lat,

b) zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach

ratowniczych.

c) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

d) skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone

przez właściwy organ gminy

e) zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP cześć II lub

spełnienie równorzędnych wymagań,

f) wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy)

lub gimnazjalne.

4. Program szkolenia

1. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

2. Budowa pojazdów samochodowych

3. Hydrauliczne urządzenia ratownicze

4. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

5. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

6. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

7. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską
ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zawartość strony stanowi własność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kębłowie.
Kopiowanie, powielanie lub publikacja zamieszczonych materiałów bez zgody właściciela stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2008 - 2024. www.straz.keblowo.pl. Projekt strony wykonał: PRESSTU.PL.

stat4u